روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره التین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره التین

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره والتین می خواند، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود. ابراهیم کرمانی گوید: مال و نعمت بر وی فراخ گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سختی فرج یابد.

تعبیر خواب سوره التین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات