روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التین

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره والتین می خواند، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود. ابراهیم کرمانی گوید: مال و نعمت بر وی فراخ گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سختی فرج یابد.

تبلیغات