روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الطور - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطور

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره طور می خواند، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید. ابراهیم کرمانی گوید: حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درمکه مجاور شود.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران