روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الطور - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطور

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره طور می خواند، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید. ابراهیم کرمانی گوید: حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درمکه مجاور شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات