روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التوبه

محمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجام کارش خیر و خرمی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در میان مردمان محبوب و مقبول شود.

تبلیغات