روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الطارق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطارق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره طارق می خواند، دلیل او را فرزندی آید نیکو. حضرت امام جعفر صادق فرماید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد

تعبیر خواب سوره الطارق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات