روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الطلاق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الطلاق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره طلاق می خواند، دلیل که با زن گفتگو کند. ابراهیم کرمانی گوید: سیرت خود را نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: لجاج با اهلِ خویش کند.

تعبیر خواب سوره الطلاق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات