روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اتکویر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره اتکویر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره اتکویر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تکویر می خواند، دلیل که از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گویدک سفر بسیار کند، از جانب مشرق. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از آن چه ترسد ایمن گردد.

تعبیر خواب سوره اتکویر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات