روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اتکویر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره اتکویر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تکویر می خواند، دلیل که از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گویدک سفر بسیار کند، از جانب مشرق. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از آن چه ترسد ایمن گردد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب
ttp://ser9.akairan.com/img/cdn/150/150/akairan__aka__m792__a0303923152113102a.jpg" /> جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم

اخبار اکاایران