روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اتکویر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تکویر می خواند، دلیل که از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گویدک سفر بسیار کند، از جانب مشرق. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از آن چه ترسد ایمن گردد.

تبلیغات