روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره التکاثر

اگر بیند سوره تکاثر می خواند، دلیل که زیارت گروه صالحان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را از تجارت، خیر و نیکی زیاده شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات