روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التکاثر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره التکاثر

اگر بیند سوره تکاثر می خواند، دلیل که زیارت گروه صالحان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را از تجارت، خیر و نیکی زیاده شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات