روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التحریم - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره التحریم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تحریم می خواند، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل نگاهداشتِ ایشان نجوید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از محارم دور بود.

تعبیر خواب سوره التحریم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات