روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التغابن - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره التغابن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تغابن میخواند، دلیل که صدقات بسیار کند. ابراهیم کرمانی گوید: ضعفا را دستگیری کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مستقیم الحال گردد و قول راست دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات