روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره السجده - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره السجده

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند، دلیل که در سجده بود، که از دنیا برود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عاقبتش محمود بود. 

تعبیر خواب سوره السجده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات