روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الشعرا - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الشعرا

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره شعراء می خواند، دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ پاک شود و در راه دین مجتهد گردد.

تعبیر خواب سوره الشعرا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات