روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الصافات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الصافات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صافات می خواند، دلیل است که از حق تعالی، دیانت و دین یابد. ابراهیم کرمانی گوید: امانت خلق نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را فرزند صالح آید.

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات