روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صافات می خواند، دلیل است که از حق تعالی، دیانت و دین یابد. ابراهیم کرمانی گوید: امانت خلق نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را فرزند صالح آید.

تبلیغات