روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الصف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الصف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الصف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صف می خواند، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته رضای خدای تعالی طلبد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در آخر عمر شهید گردد.

تبلیغات