روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الصف - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الصف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صف می خواند، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته رضای خدای تعالی طلبد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در آخر عمر شهید گردد.

تعبیر خواب سوره الصف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات