روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره السبا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره السبا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره السبا

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند، دلیل که زاهد و عابد گردد. ابراهیم کرمانی گوید: دلیل که در طاعت، به حدی بود که خدای داند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد.

اخبار اکاایران

تبلیغات