روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره السبا

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند، دلیل که زاهد و عابد گردد. ابراهیم کرمانی گوید: دلیل که در طاعت، به حدی بود که خدای داند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد.

تبلیغات