روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الروم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الروم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الروم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره روم می خواند، دلیل که شهری از روم به دست او گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: دلیل که به دو جهاد و غزوات مجتهد گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمن ظفر یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات