روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الرحمن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره رحمن می خواند، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید. ابراهیم کرمانی گوید: سیرت نیک و راه دین گزیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال یابد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره ارحمن نوای مجلسی , سوره الرحمن آيه 33 , سوره ی الرحمن

تبلیغات