روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الرعد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الرعد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الرعد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره رعد می خواند، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح و تهلیل کند. ابراهیم کرمانی گوید: به کار خیر و طاعت مشغول شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عمرش کوتاه بود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات