روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القیمه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القیمه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القیمه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قیامت می خواند، دلیل که در وقت، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: از عذابِ خدا ترسان بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سوگند خوردن توبه کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات