روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره القیمه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قیامت می خواند، دلیل که در وقت، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: از عذابِ خدا ترسان بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سوگند خوردن توبه کند.

تبلیغات