روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القصص - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القصص

اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته در راه دین و صلاح کوشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال بسیار حاصل کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات