روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القریش - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القریش

اگر بیند این سوره قریش می خواند، دلیل که از ترس ایمن شود. ابراهیم کرمانی گوید: کسی را نصیحت کند به راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با خلق احسان نماید و او را دوست دارند.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران