روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القارعه

اگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد. ابراهیم کرمانی گوید: درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مردمان او گرامی دارند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره قارعه

تبلیغات