روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القارعه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القارعه

اگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد. ابراهیم کرمانی گوید: درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مردمان او گرامی دارند.

تعبیر خواب سوره القارعه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات