روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القمر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القمر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القمر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قمر می خواند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر او آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در این جهان نعمت و مال یابد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات