روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القمر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قمر می خواند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر او آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در این جهان نعمت و مال یابد.

تبلیغات