روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القلم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القلم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القلم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نون و القلم می خواند، دلیل کند که خیرات و صدقات را دوست دارد. ابراهیم کرمانی گوید: با همه کس خیرات و احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خدای تعالی او را علم فصاحت روزی کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات