روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القدر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره القدر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز شود و مرادها بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاه و قدرش عالی شود.

تعبیر خواب سوره القدر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات