روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القدر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز شود و مرادها بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاه و قدرش عالی شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انا انزالناه فی لیله القدر , تعبیر خواب سوره قدر , سوره انزلنا , تفسیر سوره قدر , سوره انا انزلنا , سوره ی قدر

تبلیغات