روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التازعات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نازعات می خواند، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد. ابراهیم کرمانی گوید: توبه کند تا از عقوبت ایمن گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دلش از مکر پاک گردد.

تبلیغات