روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التازعات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره التازعات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره التازعات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نازعات می خواند، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد. ابراهیم کرمانی گوید: توبه کند تا از عقوبت ایمن گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دلش از مکر پاک گردد.

اخبار اکاایران

تبلیغات