روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النمل - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره النمل

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نمل می خواند، دلیل که بزرگی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دولتش مساعد شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال فراوان حاصل کند.

تعبیر خواب سوره النمل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات