روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النمل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النمل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النمل

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نمل می خواند، دلیل که بزرگی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دولتش مساعد شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال فراوان حاصل کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات