روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النمل - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره النمل

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نمل می خواند، دلیل که بزرگی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دولتش مساعد شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال فراوان حاصل کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات