روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النجم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، دلیل است حق تعالی دِرِ رحمت به روی او گشاده گرداند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، بر دشمن ظفر یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند سوره نجم می خواند، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات