روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النجم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النجم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النجم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، دلیل است حق تعالی دِرِ رحمت به روی او گشاده گرداند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، بر دشمن ظفر یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند سوره نجم می خواند، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد.

اخبار اکاایران

تبلیغات