روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النحل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النحل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النحل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نحل می خواند، دلیل که روزیِ حلال یابد و دوستدارانِ اهل دین باشد. ابراهیم کرمانی گوید: از آفت و محنت ایمن شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را علم حاصل کند. اگر بیمار است شفا یابد

تعبیر خواب سوره النحل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات