روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الانفطار - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الانفطار

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفطار می خواند، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: میل او به مال و نعمت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد سلاطین عزیز و محترم گردد.

تعبیر خواب سوره الانفطار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات