روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره الانفطار

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفطار می خواند، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: میل او به مال و نعمت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد سلاطین عزیز و محترم گردد.

تبلیغات