روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الانفطار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الانفطار

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفطار می خواند، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: میل او به مال و نعمت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد سلاطین عزیز و محترم گردد.

تعبیر خواب سوره الانفطار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات