روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النباء - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره النباء

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نبأ می خواند، دلیل ترس کار بود. ابراهیم کرمانی گوید: کارش بزرگ شود و نامش بلند گردد.

تعبیر خواب سوره النباء گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات