روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره النباء

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نبأ می خواند، دلیل ترس کار بود. ابراهیم کرمانی گوید: کارش بزرگ شود و نامش بلند گردد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عم یتسائلون , سوره نبا

تبلیغات