روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المزمل

محمدبن سیرین گوید: اگر ببیند سوره المزمل می خواند، دلیل است به شب نماز را دوست دارد. ابراهیم کرمانی گوید: به شب طاعت را زنده دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق طاعت و عبادت یابد.

تبلیغات