روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المائده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره المائده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره المائده

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مائده میخواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد ابراهیم کرمانی گوید: خواندن مائده درخواب ، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن مائده به خواب ، دلیل بر صحت تن و درستی کار و قوت شغل کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره المائده شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سورة المائدة , سوره ماعده

تعبیر خواب سوره المائده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات