روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المائده - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المائده

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مائده میخواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد ابراهیم کرمانی گوید: خواندن مائده درخواب ، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن مائده به خواب ، دلیل بر صحت تن و درستی کار و قوت شغل کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات