روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الماعون - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الماعون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ماعون می خواند، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد. ابراهیم کرمانی گوید: او را با کسی به دین صحبت افتد.ئحضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمنان ظفر یابد. جابر مغربی گوید: کاری نیکو بر دست او برآید.

تعبیر خواب سوره الماعون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات