روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المومن

اگر در خواب بیند سوره مومن می خواند، دلیل که از مقربان حق تعالی شود. ابراهیم کرمانی گوید: خاتمت کارش به سعادت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دعای او مستجاب شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات