روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المومن - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المومن

اگر در خواب بیند سوره مومن می خواند، دلیل که از مقربان حق تعالی شود. ابراهیم کرمانی گوید: خاتمت کارش به سعادت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دعای او مستجاب شود.

تعبیر خواب سوره المومن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات