روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المومنون - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المومنون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره مومنون می خواند، دلیل که با مومنان در بهشت شود. ابراهیم کرمانی گوید:فضل و درجات یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: امانتش قوی بود وسیرتِ خوب اختیار کند.

تعبیر خواب سوره المومنون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات