روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المطففین - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المطففین

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مطففین می خواند، دلیل است کیل و پیمانه راست دارد و از ترس خدای تعالی به طاعت و عبادت، میل و رغبت پیدا کند. ابراهیم کرمانی گوید: راه راست جوید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با همه کس منصف باشد.

اخبار اکاایران

تبلیغات