روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المطففین - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المطففین

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مطففین می خواند، دلیل است کیل و پیمانه راست دارد و از ترس خدای تعالی به طاعت و عبادت، میل و رغبت پیدا کند. ابراهیم کرمانی گوید: راه راست جوید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با همه کس منصف باشد.

تعبیر خواب سوره المطففین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات