روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المرسلات - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المرسلات

محمدبن سیرین گوید: اگر سوره مرسلات می خواند، دلیل است از دروغ توبه کند و ترک باطل گوید. ابراهیم کرمانی گوید: سیرت و راه حق گزیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: روزی بر وی فراخ گردد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران