روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المعارج - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المعارج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره معارج می خواند، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران