روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المعارج - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المعارج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره معارج می خواند، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات