روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الملک - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الملک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره ملک می خواند، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد. ابراهیم کرمانی گوید: عاقبت کارش محمود و به خیر و خوشی است و با همه کس، خیرات و نیکی و احسان و بخشش و مهربانی و دوستی کند.

تعبیر خواب سوره الملک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات