روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المجادله - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المجادله

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره مجادله می خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد. ابراهیم کرمانی گوید: مجادله کند با همه کس در راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دشمنی با اهل خانه نماید.

تعبیر خواب سوره المجادله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات