روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المجادله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره المجادله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره المجادله

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره مجادله می خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد. ابراهیم کرمانی گوید: مجادله کند با همه کس در راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دشمنی با اهل خانه نماید.

اخبار اکاایران

تبلیغات