روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المدثر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المدثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره المدثر می خواند، دلیل است عمل صالح کند و بدی کسی را در دل نگاه ندارد. ابراهیم کرمانی گوید: در کار راستی نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت و راه راست جوید.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران