روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اللیل - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره اللیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره لیل می خواند، دلیل که سائلان را منع نکند و زکوة مال دهد. ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی او را توفیق دهد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران