روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اللیل - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره اللیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره لیل می خواند، دلیل که سائلان را منع نکند و زکوة مال دهد. ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی او را توفیق دهد.

تعبیر خواب سوره اللیل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات