روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره العلق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره العلق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره علق می خواند، دلیل که خدای تعالی بر وی علم قرآن روزی نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: متواضع و نیکو سیرت شود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات