روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الکهف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الکهف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الکهف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کهف می خواند، دلیل که از همه آفت ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز بود و سعادت عقبی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چندان عمر یابد که بر مرادهای خود پیروز شود و به آرزوهای خود برسد.

اخبار اکاایران

تبلیغات