روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الکافرون - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الکافرون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کافرون می خواند، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق خیرات یابد و غزا کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر راه دین استوار بود.

تعبیر خواب سوره الکافرون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات