روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره الجاثیه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره جاثیه را می خواند، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد. ابراهیم کرمانی گوید: دست از دنیا بدارد و از گناه پشیمان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بدکردار باشد، از گناهان توبه نماید و به حق تعالی بازگردد.

تبلیغات