روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الجاثیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الجاثیه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره جاثیه را می خواند، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد. ابراهیم کرمانی گوید: دست از دنیا بدارد و از گناه پشیمان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بدکردار باشد، از گناهان توبه نماید و به حق تعالی بازگردد.

تعبیر خواب سوره الجاثیه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات