روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الجن - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الجن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره الجن می خواند، دلیل کند که از دیو و پری ترسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیو و پری و هیچ مضرت به او نرساند.

اخبار اکاایران

تبلیغات