روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الجمعه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره جمعه می خواند، دلیل است حق تعالی او را علم توریه روزی کند. ابراهیم کرمانی گوید: حرمت و جاه یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق خیر یابد.

تبلیغات