روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحشر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الحشر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حشر می خواند، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد. ابراهیم کرمانی گوید: محبت او با اهل صلاح و علمای دین بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمنان ظفر یابد.

تعبیر خواب سوره الحشر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات