روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحاقه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره الحاقه می خواند، دلیل که بر نعمت و مالی که حق تعالی داده باشد ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: سیرتِ حق گزیند و ناصرِ حق گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در طریقِ حق کوشد.

تبلیغات