روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحاقه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الحاقه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الحاقه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره الحاقه می خواند، دلیل که بر نعمت و مالی که حق تعالی داده باشد ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: سیرتِ حق گزیند و ناصرِ حق گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در طریقِ حق کوشد.

تعبیر خواب سوره الحاقه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات